AE | Volumes | Asian Folklore Studies 35 (1)

Review of: The Fifteenth Congress of the “Friends of Festivals” (matsuri dōkōkai); Shimaguchi Yoshiaki, Bukkyō to minzoku; Washino Masaaki,Owari ni okeru shishimai; Kodama Makoto,Sangaku-shinkō to Jinja; Suzuki Masataka, Yanagita Kunio’s “Nihon no matsuri”; Anne Marie Bouchy, Kagura to shugendō; Nakazawa Nariaki,Gendai ni okeru miyaza no hōkai katei; Kobayashi Kazushige,Sansan zentei-kō ni tsuite; Akada Mitsuo, Tsushima no sōbo-sei; Kikuchi Teruo, Kitakami Sanchi no shin-yama-shinkō; Hirayanagi Misako, Matsuri to kamigakari; Yamaji Kōzō,Chūsei geinō ni tsuite; Shidara Minzoku Kenkyūkai, “Shidara”; Barbara Sperl, Tradition und Moderne in einem koreanischen Dorf

Eder, Matthias

DOWNLOAD THE PDF

This article is not available as text but you can DOWNLOAD THE PDF