| review Zhongguo minjian wenyi xiehui zhubian 中国民间文艺协会主编 (China Folk Arts Society, ed.), *Yalu Wang: Han Miao duizhao* 亚鲁王—汉苗对照 (King of Yalu: Han and Miao bilingual text) and *Yalu Wang: Tuban bufen* 亚鲁王—图版部分 (King of Yalu: Photograph section)

Bender, Mark

Download PDF