Asian Ethnology 78 | review 化茧 成蝶: 西江苗族妇女文化记忆 [Hua Jian Cheng Die-Xi Jiang Miao Zu Fu Nv Wen Hua Ji Yi; Reinvented as the butterfly-cultural memory of the Miao women of Xijiang] (Xiao Zhang)

Yongzhen Jin

Download PDF