| article Review of: Sōgawa Tsuneo 寒川恒夫, *Sumō no uchūron-Juryoku wo hanatsu rikishitachi* 『相撲の宇宙論―呪力をはなつ力士たち』

Tablero, Francisco J.

Download PDF